Lưu ý: Đây chưa phải phiên bản chính thức.

Từ điển nhân khẩu học đa ngữ, bản in lần thứ hai

Chỗ thử API

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cần phải có JavaScript để sử dụng API sandbox.